โรงเรียนบางบัวทอง
3/1 หมู่ที่ 3   ตำบลพิมลราช  อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์โทรศัพท์ 0-2571-7595
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบออนไลน์ บนเว็บ Google Site เรื่อง การใช้โปรแกรมภาษา Scratch เบื้องต้น รายวิชา การออกแบบและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6 โรงเรียนบางบัวทอง
ชื่ออาจารย์ : นางชัชฎา อัฑฒ์ทิว้ตถ์ธนา
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 2566,15:50  อ่าน 24 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การใช้รูปแบบการเรียนรู้ซิปป้าควบคู่กับกับกิจกรรมบทบาทสมมติ เพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาจีน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรุ่งรัตน์ วีรศรุต
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 2566,15:39  อ่าน 18 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เรื่อง การคํานวณภาษีเงิน ได้บุคคลธรรมดา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดย ใช้เทคนิค STAD
ชื่ออาจารย์ : นายธนชัย แป้งปรุงจันทร์
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 2566,15:12  อ่าน 22 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวและการนำไปใช้ โดยใช้เอกสารประกอบการสอนคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสรัญญา ภูจอมจิตร
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 04 เม.ย. 2566,19:26  อ่าน 63 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูในดวงใจศิษย์ ครั้งที่ 19
ชื่ออาจารย์ : นางจิตรลดา เทศอ่ำ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 24 มี.ค. 2566,14:32  อ่าน 65 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การคัดเลือกผลงานกิจกรรมแลกเปลี่ยนรู้ (Symposium) แนวปฎิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practic)
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอาจารี นวภัทรอภิญญา
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 24 มี.ค. 2566,14:31  อ่าน 59 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การคัดเลือกผลงานกิจกรรมแลกเปลี่ยนรู้ (Symposium) แนวปฎิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practic)
ชื่ออาจารย์ : นางกัลยา มิงสะเมาะ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 24 มี.ค. 2566,14:30  อ่าน 59 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การคัดเลือกผลงานกิจกรรมแลกเปลี่ยนรู้ (Symposium) แนวปฎิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practic)
ชื่ออาจารย์ : นางสุพรรษา โรจนชีวะ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 24 มี.ค. 2566,14:30  อ่าน 59 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การคัดเลือกผลงานกิจกรรมแลกเปลี่ยนรู้ (Symposium) แนวปฎิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practic)
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพิมพ์นิชกุล จันทร์ศรี
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 24 มี.ค. 2566,14:29  อ่าน 84 ครั้ง
รายละเอียด..