โรงเรียนบางบัวทอง
3/1 หมู่ที่ 3   ตำบลพิมลราช  อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์โทรศัพท์ 0-2571-7595
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ (MISSION)
1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และรับผิดชอบต่อสังคมโลก
2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ ทักษะชีวิต และคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21

3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น ความเป็นไทย ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย อย่างมีความสุข

4. พัฒนาระบบบริหารการจัดการของโรงเรียนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ และจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้

5. ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพด้านวิชาการ มีจรรยาบรรณวิชาชีพและจัดสวัสดิการตามความเหมาะสม

6. จัดหลักสูตรและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาและปรับปรุง                    การจัดการเรียนการสอน

7. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี  และการวิจัย เพื่อพัฒนา ปรับปรุง การจัดการเรียนรู้
 
--------------------------------------------------------------

 สมรรถนะหลักของโรงเรียน (CORE COMPETENCIES)
สมรรถนะหลักของโรงเรียน 4 ประการ ที่ทำให้บรรลุพันธกิจที่ประกาศไว้ 
1. การทำงานเป็นทีม
2. การบูรณาการเข้าสู่ระบบงาน
3. การมีส่วนร่วมแบบเข้าใจและยอมรับ
4. การพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยมีเป้าหมายนักเรียนสำคัญที่สุด

 

------------------------------------------------------------
 

วัฒนธรรมองค์กร

โรงเรียนมีวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้บุคลากรมุ่งมั่นในการทำงานเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์  และพันธกิจของโรงเรียน คือ BBTS  เป็นสิ่งที่ครูและบุคลากรในโรงเรียนยึดถือปฏิบัติกันมาจนเป็นธรรมเนียมปฏิบัติในโรงเรียน ได้แก่
B = Being Respect   การให้ความเคารพซึ่งกันและกัน
B = Being Wellness   มีมิตรไมตรีต่อกัน

T = Team Spirit        มีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

S = Service       ยินดีให้บริการ