โรงเรียนบางบัวทอง
3/1 หมู่ที่ 3   ตำบลพิมลราช  อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์โทรศัพท์ 0-2571-7595
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางผการัตน์ สุริยะมณี
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวจารวี ชำนาญโภชนกิจ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางปุณฑริกา เงินปาน
ครูชำนาญการ

นางชลธิชา สอนสิงห์
ครูชำนาญการ

นางดวงเดือน เนียมเทศ
ครูชำนาญการ

นางสาวรุ่งรัตน์ วีรศรุต
ครูชำนาญการ

นางสาวแสงเดือน ราบเรียบ
ครู

นางสาวชลดา วราวรรณ
ครู

นางสาวสุทธภา เพิ่มพูล
ครู

นางสาวจันทร์ทิพย์ ทวีสินธิสุทธิ์
ครู

นางสาวอาจารี นวภัทรอภิญญา
ครู

นางสาวกรอุมา หะสิตะเวช
ครูผู้ช่วย

นางสาวพิมพ์วิมล อภิภัทรสิริกร
ครูผู้ช่วย

นางสาวปภินดา วสวานนท์
ครูผู้ช่วย

นางสาวจิราพร จิตรเสนาะ
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุฑารัตน์ จันทาทอง
ครูผู้ช่วย

นางสาวพิมพ์นิชกุล จันทร์ศรี
ครูอัตราจ้าง