โรงเรียนบางบัวทอง
3/1 หมู่ที่ 3   ตำบลพิมลราช  อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์โทรศัพท์ 0-2571-7595
คณะผู้บริหาร

ดร.แน่งน้อย เพ็งพันธ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายธนากร เรียงสุวรรณ์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน

นางสุรีรัตน์ รอดบ้านเกาะ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

นายธานัท เดชะศาศวัต
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

นางสาววชิราพรรณ สิมพัฒนกุล
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางพิไลวรรณ นาคสิงห์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล