โรงเรียนบางบัวทอง
3/1 หมู่ที่ 3   ตำบลพิมลราช  อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์โทรศัพท์ 0-2571-7595
คณะผู้บริหาร

นายนาวี ทรัพย์ห่วง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายธนากร เรียงสุวรรณ์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน

นางสุรีรัตน์ รอดบ้านเกาะ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

รองสาธนี พงศ์โรจนภัทร
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน

นางสาววชิราพรรณ สิมพัฒนกุล
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป