โรงเรียนบางบัวทอง
3/1 หมู่ที่ 3   ตำบลพิมลราช  อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์โทรศัพท์ 0-2571-7595
งานแนะแนว

นางจิตรลดา เทศอ่ำ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานแนะแนว

นางสาวมิเรียม ซุ้นสุวรรณ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางกัลยา มิงสะเมาะ
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุดารัตน์ แก่นจันทร์
ครูอัตราจ้าง