โรงเรียนบางบัวทอง
3/1 หมู่ที่ 3   ตำบลพิมลราช  อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์โทรศัพท์ 0-2571-7595
คณะกรรมการนักเรียน
รอบันทึกข้อมูลจากเจ้าหน้าที่