โรงเรียนบางบัวทอง
3/1 หมู่ที่ 3   ตำบลพิมลราช  อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์โทรศัพท์ 0-2571-7595
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนบางบัวทองเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอบางบัวทอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ  ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2501 มีเนื้อที่ 25 ไร่ ปัจจุบันตั้งอยู่ เลขที่ 3/1 หมู่ 3 ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เปิดทำการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 มีอาคารเรียน 7 หลัง อาคารเอนกประสงค์ 1 หลัง อาคารโรงอาหาร 1 หลัง อาคารพยาบาล 1 หลัง อาคารกาญจนภิเษก 1 หลัง  เรือนนอนครูชาย 1 หลัง โรงเรียบางบัวทองเริ่มเปิดทำการสอน เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2501 โดยใช้อักษรว่า " บ.ท. "