โรงเรียนบางบัวทอง
3/1 หมู่ที่ 3   ตำบลพิมลราช  อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์โทรศัพท์ 0-2571-7595
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายวรวุฒิ นามมุลตรี
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นางสาวสิริลักษณ์ แพ่งสำราญ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายพิษณะ บุณยะนิวาศ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวกรรัก ศรีเมือง
ครูชำนาญการพิเศษ

นายสุระศักดิ์ คุณวัตร
ครูชำนาญการ

นายเกรียงศักดิ์ ทองงาม
ครูชำนาญการ

นางสาวสิราภรณ์ น้อยเจริญ
ครูผู้ช่วย

นายชยกฤต คำเมืองคุณ
ครูผู้ช่วย

นางสาววิไลวรรณ สับฝาง
ครูอัตราจ้าง