โรงเรียนบางบัวทอง
3/1 หมู่ที่ 3   ตำบลพิมลราช  อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์โทรศัพท์ 0-2571-7595
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวดรุณณี เย็นใจ
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวรัตนาภรณ์ หงษ์คำมี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวกรรณทิพย์ สว่างวงศ์สิน
ครูชำนาญการพิเศษ

นางพิไลวรรณ นาคสิงห์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวนันทิยา ลุประสงค์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุภวรรณ บุญประเสริฐ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวจินตนา ดวงกุลสา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุรีย์ เชยคนชม
ครูชำนาญการพิเศษ

นายจำเนียร หงษ์คำมี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสินีนาฏ ศรีพัฒนะพิพัฒน์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายอำนาจศักดิ์ อุดมพรไพบูลย์
ครูชำนาญการ

นางสาวปริศนา โททอง
ครูชำนาญการ

นางสาวรัตนาภรณ์ เกษนอก
ครู

นางสาวสรัญญา ภูจอมจิตร
ครูผู้ช่วย

นางสาวเสาวลักษณ์ อรจันทร์
ครูผู้ช่วย