โรงเรียนบางบัวทอง
3/1 หมู่ที่ 3   ตำบลพิมลราช  อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์โทรศัพท์ 0-2571-7595
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวกันยารัตน์ ธารีรักษ์
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางมณฑิรา ตีรนานุกูล
ครูชำนาญการพิเศษ

นางณัฐพิมล แพงศรีนิธิศ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางชนากานต์ เพชรส่งศรี
ครูชำนาญการ

นางสาวอรอนงค์ เส็งสาย
ครูชำนาญการ

นายชัชวาล เชียงสน
ครูชำนาญการ

นางสาววิภาดา เกตุลอย
ครู

นางสาววลัยพร จั่นเพ็ชร์
ครู

นายอนุชิต สองเมือง
ครูผู้ช่วย

นางสาวนพวรรณ เอี่ยมเจริญ
ครูผู้ช่วย

นางสาวอธิตยา สุขโพธิ์เพชร
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุภารัตน์ ประจวบพร
ครูอัตราจ้าง

นายจักรพงศ์ ภิญโญ
ครูอัตราจ้าง