โรงเรียนบางบัวทอง
3/1 หมู่ที่ 3   ตำบลพิมลราช  อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์โทรศัพท์ 0-2571-7595
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์ (VISION)  

    เป็นองค์กรชั้นนำสู่มาตรฐานสากล

----------------------------------------------------

ค่านิยม (VALUES)
ค่านิยมของโรงเรียนบางบัวทอง ได้แก่  LOTUS (ดอกบัว) ซึ่งมีความหมาย ดังนี้
L = Learning to live together เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข
O = Organization commitment ความผูกพันต่อองค์กร
T = Teamwork      การทำงานเป็นทีม
U = Unity  ความเป็นเอกภาพ ความรักความสามัคคี

S = Skillful มีทักษะในการทำงาน