โรงเรียนบางบัวทอง
3/1 หมู่ที่ 3   ตำบลพิมลราช  อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์โทรศัพท์ 0-2571-7595
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวภัณฑิรา แก้วงาม
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวโชติกา ชูเลิศ
ครูชำนาญการ

นางสาวสติธร เชื้อนุ่ม
ครูชำนาญการ

นางนันทนา จันทร์อุฏฐานะ
ครูชำนาญการ

นางสาวอัจฉรา เมฆนิล
ครู

นางสาวสุวดี สุขล้อม
ครู

นางสาวอัจราวดี จิตนารินทร์
ครู

นางสาวสุรัสวดี อักษรศรี
ครู

นางสาววิลาสินี เอี่ยมอาจ
ครูอัตราจ้าง

นายเจษฎา ใยทองหลาง
ครูอัตราจ้าง

นางสาวอรอนงค์ จันทร์อุดม
ครูอัตราจ้าง