โรงเรียนบางบัวทอง
3/1 หมู่ที่ 3   ตำบลพิมลราช  อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์โทรศัพท์ 0-2571-7595
เจ้าหน้าที่สำนักงาน

นางถนอมศรี ศรีสวัสดิ์
เจ้าหน้าที่ ธุรการ

นางสาวกัญรินทร์ จิรพรศรีสกุล
เจ้าหน้าที่ แผนงาน

นางสาวศศิมา ทองย้อย
เจ้าหน้าที่ กลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางสาวปิยะภรณ์ กลั่นกลาย
เจ้าหน้าที่ งานอนามัยโรงเรียน