โรงเรียนบางบัวทอง
3/1 หมู่ที่ 3   ตำบลพิมลราช  อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์โทรศัพท์ 0-2571-7595
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางเบญจมาศ กองวิเชียร
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางอัมพิกา บุญเกลี้ยง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางบุปผา สุวรรณรงค์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสักการะ อารมย์เย็น
ครูชำนาญการพิเศษ

นางฐานิตา หันชิต
ครูชำนาญการพิเศษ

นางทัศนีย์ คงดี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวทิพย์วัลยา มิทะนนท์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวเพียงฤทัย โชติญาณพิทักษ์
ครูชำนาญการ

นางสาวสุนทรี อ่อนสุวรรณ
ครูชำนาญการ

นางสาวประไพรัช มหาวงษ์
ครูชำนาญการ

นายสายัณห์ ช้างกระทัด
ครูชำนาญการ

นายวรพล หิรัญศิิริ
ครูชำนาญการ

นางสุวรรณภา รักษาชน
ครูชำนาญการ

นางสาวกกัญจน์ณิชา สุขนิตย์ทรัพย์
ครูชำนาญการ

นายพิทักษ์พงษ์ สมปาน
ครูชำนาญการ

นางสุพรรษา โรจนชีวะ
ครูชำนาญการ

นางสาวเกศกัญญา สิทธาสิริเดช
ครู

นางชัชฎา อัฑฒ์ทิว้ตถ์ธนา
ครู

นางสาวปพิชญา รื่นรมย์
ครู

นางสาวศิรประภา อินทร์จันทร์
ครูผู้ช่วย

นางสาวสายสุดา สุขเพิ่ม
ครูผู้ช่วย

นางสาวนาฎยา คงผอม
พนักงานราชการ

นายเจนณรงค์ แก่นนาค
ครูอัตราจ้าง