เลือกกลุ่มสาระ

 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 นายจเร สุวรรณโชติ 
หัวหน้ากลุ่มสาระ

 


นายจเร สุวรรณโชติ 
หัวหน้ากลุ่มสาระ

 
นางอัชรพรรณ สุภาโท้

 
นางสาววาณี อินทรโฆษิต

 
นางสาวมาลาศรี ตะพานทอง

 
นางสาวจินตนา  ดวงสกุลสา


นางพิไลวรรณ นาคสิงห์  

 
 นางแน่งน้อย เพ็งพันธ์

 
นางสาวกรรณทิพย์ สว่างวงศ์สิน

 
นางสาวสุรีย์ เชยคนชม

 
นางประเมิน ธนัคฆเศรณี


นางศุภวรรณ บุญประเสริฐ


นางสาวนันทียา  ลุประสงค์


นางสาวดรุณณี  เย็นใจ

 
นางสาวรัตนาภรณ์   ฉะอุ่มรัมย์

 
นายจำเนียร  หงษ์คำมี

   

ภาษาไทย/คณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์/สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม/
สุขศึกษาและพลศึกษา
/ศิลปะ/การงานอาชีพและเทคโนฯ/ต่างประเทศ/สนับสนุนการเรียน

กลับสู่ด้านบน