โรงเรียนบางบัวทอง
3/1 หมู่ที่ 3   ตำบลพิมลราช  อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์โทรศัพท์ 0-2571-7595
ITA การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

ITA 2563 ITA 2564 ITA 2565 ITA 2566