พิพิธภัณฑ์โรงเรียนบางบัวทอง พิมพ์

ห้องพิพิธภัณฑ์โรงเรียนบางบัวทอง นับว่าเป็นศูนย์กลาง การศึกษาค้นคว้าประวัติศาสตร์ความเป็นมาของโรง

เรียน สำหรับนักเรียนครู-อาจารย์และผู้สนใจทุกท่าน  สิ่งของมีค่าเก็บไว้ดูเพียงคนเดียวย่อมไม่มีใครรู้เห็น 

ถ้านำสิ่งของมีค่านั้นมาเผยแพร่ให้คนชมย่อมเกิดประโยชน์ในด้านการศึกษาแก่อนุชนรุ่นหลัง  

โรงเรียนบางบัวทองยินดีเป็นสื่่อกลางในการเผยแพร่สิ่งของมีค่านั้นให้มีคุณค่ามากยิ่้งขึ้น

                                       .....................อ.เพ็ญศรี

alt           alt

ห้องพิพิธภัณฑ์เดิมตั้งอยู่ ณ ห้อง 114 ชั้นล่างอาคารวุฒิวัฒนา(อาคาร 1)ตามนโยบายของกรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้โรงเรียนมัธยมศึกษาทุกแห่งจัดทำห้องพิพิธภัณฑ์ ทางโรงเรียนบางบัวทองได้สนองนโยบายดังกล่าว เกิดเป็นห้องพิพิธภัณฑ์ใน
-ภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษา 2536 โดยอดีตรองผู้อำนวยการฝ่ายบริการ
อ. ศุภนัย ศิริวุฒิ ได้นำคณะทีมงานไปเสาะแสวงหา ประวัติ ที่มา เรื่องราวต่างที่เกี่ยวข้องกับ อำเภอบางบัวทอง เช่น อิฐบางบัวทอง เครื่องมือเครื่องใช้ ภาชนะเก่าแก่จากชาวบ้าน
พื้นเพบางบัวทอง วัดและอื่นๆ  โดยมีจุดประสงค์ให้ห้องพิพิธภัณฑ์เป็นศูนย์รวมของการศึกษาค้นคว้า ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนบางบัวทองในอดีตจนถึงปัจจุบันตลอดจนประวัติความเป็นมาของชุมชนบางบัวทองทั้งในด้านอาชีพ  ความเป็นอยู่  วัฒนธรรม  ประเพณีท้องถิ่น
และ
-ในปีการศึกษา  2538 อดีตท่านผู้อำนวยการ สท้าน เฉลยผล ได้พัฒนาปรับปรุงห้องพิพิธภัณฑ์ขึ้นใหม่โดยย้ายมาตั้งอยู่ ณ อาคารสุวิชานนฤมล(อาคาร 3 ชั้นล่าง)    
-ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 ผู้อำนวยการเกษียร มีแต้ม ได้พัฒนาและปรับปรุงห้องพิพิธภัณฑ์ห้องพิพิธภัณฑ์ขึ้นใหม่  และย้ายมาอยู่อาคาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี พัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้จัดแสดง
  • เครื่องมือประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
  • เครื่ิงมือจับสัตว์น้ำ
  • เครื่งจักสาน
  • เครื่องปั้นดินเผา
  • เครื่องลายคราม
  • เครื่องมุก
  • เครื่องเบญจรงค์
alt      alt

    ดร.ชินภัทร  ภูมิรัตน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เยี่ยมชมห้องพิพิธภัณฑ์ เมื่อ9 มี.ค.2553


alt      alt

นายชูชาติ   กาณจนธนชัย ผู้อำนวยการเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษา เขต 2 นนทบุรีและคณะเข้าชมพิพิธภัณฑ์ เมื่อวันที่  29 มกราคม 2553

alt   alt

พระครูนนทการโกศล เจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี คณะกรรมการสถานศึกษา  และ      พ.ต.อ.ดร.ธงชัย  เย็นประเสริฐ นายกองค์การบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี เปิดอาคาร องค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่โรงเรียนบางบัวทองและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2552
alt    alt

ผอ.นรากรให้การต้อนรับ คณะสภาพัฒช์(สศช.)เข้าชม 18ส.ค.2553   นายอาคม  เผือกหอม นายกสมาคมผู้ปกครองและครูเข้าชม18ธ.ค.52

alt    alt

ให้บริการแหล่งเรียนรู้แก่นักเรียน ในกิจกรรมลูกเสือสำรอง โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ เมื่อวันที่   2 ตุลาคม   2553

สิ่งของหายากในพิพิธภัณฑ์ ได้แบ่งเป็นห้องให้ชม 5 ห้อง 1.ห้องสถานบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

                                                                               ห้องที่ 2. ผู้อุปการะคุณและผู้ก่อตั้งโรงเรียนบางบัวทอง

                                                                                ห้องที่ 3. ห้องสมุดภูมิปัญญาไทย

                                                                                ห้องที่ 4. ห้องวิถีชีวิตชาวอำเภอบางบัวทอง

                                                                                ห้องที่ 5. ห้องรางวัลเกียรติยศ

alt   alt

alt alt


ยังมีส่งของหายากให้ดูอีกมาก สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมได้ในเวลาราชการ