โรงเรียนบางบัวทอง นนทบุรี

ภาพกิจกรรมล่าสุด

ดูภาพกิจกรรมใน 

 facebook-logo_0.png

   BangbuathongWorldclass StandardSchool   YES-ThumbFinal_4.9.15-2.png

 

แปลหน้าเว็บเป็นภาษาอื่น

มูลนิธิที่อุปการะโรงเรียน PDF พิมพ์ อีเมล

องค์กรที่อุปการะโรงเรียนโดยให้ทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่เรียนดี ประพฤติดีและขาดแคลน


1. มูลนิธิการศึกษาโรงเรียนบางบัวทอง จดทะเบียนเมื่อ22 ธันวาคม 2537 ผู้เริ่มก่อตั้ง นายสท้าน เฉลยผล ปัจจุบันมีกองทุน

ทั้งสิ้น 7,100,283.73บาท (เจ็ดล้านหนึ่งแสนสองร้อยแปดสิบสามบาทเจ็ดสิบสามสตางค์) 

2. มูลนิธิวันดี  รักเดช ผู้ก่อตั้งคุณแม่วันดี  รักเดชเมื่อ 21พฤษภาคม 2519  บริจาดเงินเข้ากองทุนสองครั้งโดยนำไปฝากไว้ที่ธนาคารออมสิน

สาขาบางบัวทอง รวมเงินทั้งหมด 200,000 บาท(สองแสนบาทถ้วน)ยอดเงินปัจจุบัน(2556) 458,341.64บาท(สี่แสนห้าหมื่นแปดพันสาทร้อยสี่สิบเอ็ดบาทหกสิบสตาค์)

3. กองทุนอาจารย์ทองอยู่ -อาจารย์จันทรี  ฮวดศรี ผู้ก่อตั้ง  อาจารย์ทองอยู่ -อาจารย์จันทรี  ฮวดศรี  เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2524

มีเงินกองทุน(2556)จำนวน  366,324.30 บาท(สามแสนหกหมื่นหกพันสามร้อยยี่สิบสี่บาทสามสิบสตางค์)

4. มูลนิธิเวชชประสิทธิ์โรงเรียนบางบัวทอง  คุณครูประยูร  เวชชประสิทธิ์ เป็นข้าราชการกองทัพเรือชำนาญในการแต่งเพลงท่านได้แต่งเพลง

และทำเทปเพลงประจำโรงเรียนบางบัวทองโดยจำหน่ายเพื่อเป็นทุนเริ่มแรกให้กับมูลนิธิฯและท่านบริจาดเงินสดเพิ่มอีก 30,000 บาท

ยอดเงิน(2555)เป็นเงิน 420,904.08 บาท(สี่แสนสองหมื่นเก้าร้อยสี่บาทแปดสตางค์)

5. กองทุนคุณครูรุจี  นาคแผ่น  ก่อตั้งโดยตระกูลนาคแผ่น เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2555 ปัจจุบัน(2556) มีเงินจำนวน 103,024.66 บาท(หนึ่งแสน

สามพันยี่สิบสี่บาทหกสิบหกสตางค์)

6. มูลนิธิพระครูนนทการโกศล  ผู้เริ่มก่อตั้งพระครูนนทการโกศล เจ้าอาวาสวัดบางรักใหญ่ เจ้าคณะอำเภอบางบัวทอง

จดทะเบียนเมื่อวัน 8 ตุลาคม 2555 ปัจจุบันมียอดเงิน 313,000 บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน)

 
ลิขสิทธิ์ © 2019 โรงเรียนบางบัวทอง นนทบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย จูมล่าลายไทย Joomla templates free
Joomla templates free designed by Lonex.