นวัตกรรม  สื่อเทคโนโลยีการสอน   รายวิชา  "งานแกะสลักผักและผลไม้" 
    รหัสวิชา ง 30271     กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (สาขา คหกรรม)  
    ช่วงชั้นที่ 4    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 
   
   
โรงเรียนบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
   
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 

* จุดประสงค์ของสื่อซีดีนี้ ใช้ในการประกอบการสอน รายวิชา สาระเพิ่มเติมงานแกะสลักผักและผลไม้ รหัสวิชา ง 30271 เพื่อให้นักเรียน หรือผู้สนใจ ได้มีความรู้ มีทักษะ และเข้าใจความหมายของคำศัพท์ในการแกะสลักผักและผลไม้ สามารถฝึกหัดทำในยามว่างเป็นงานอดิเรก หรือทำเป็นอาชีพได้ต่อไป   

 

  คำนำ
  

วิธีการใช้สื่อ

มาตรฐานการเรียนรู้
 

ผลการเรียนที่คาดหวัง

แบบทดสอบ

ประวัติงานแกะสลัก
 

อุปกรณ์การแกะสลัก
 

หลักและวิธีการแกะสลัก

ชมVDOวิธีการแกะสลักต่างๆ

ภาพตัวอย่างงาน

การคิดราคา
  

 แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม

 ผู้จัดทำ

     วันที่ผลิตสื่อการสอน:    14  ก.พ  2553                                                                           ครูผู้จัดทำสื่อ: อาจารย์ ชลิตา วิทย์วงษ์กังวาฬ   โทรศัพท์: 089-963-5041